Průvodce STK

PŘÍPRAVA NA STK

K pravidelné nebo opakované technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno:

 • nezatížené
 • čisté (zejména podvozek)
 • vybavené předepsanou povinnou výbavou
 • se sejmutými kryty všech kol
 • pneumatiky musí být nahuštěné na předepsaný tlak

Jaké doklady vzít s sebou:

 • technický průkaz vozidla (NE KOPIE)
 • osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
 • protokol o měření emisí s kladným výsledkem (možnost změřit emise u nás ve stanici)
 • protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce

Průběh kontroly

Při technické prohlídce je na stanovištích na vozidle mimo jiné kontrolováno:

1.

 • karosérie a rám
 • těsnost pohonného ústrojí, stav výfukového traktu
 • řízení, nápravy, pérování, kola
 • hřídele a klouby

2.

 • brzdová soustava

3.

 • identifikátory vozidla, registrační značka, provedení vozidla
 • úpravy a doplňková výstroj
 • hluk a odrušení
 • světelná zařízení a signalizace
 • karoserie, skla, tažné zařízení
 • povinná výbava

Výsledek kontroly

Po absolvování kontroly je vystaven protokol o technické prohlídce, kde jsou uvedeny zjištěné závady na vozidle, rozčleněné do kategorií podle závažnosti:

A - lehké
vozidlu je udělena platnost prohlídky daná zákonem a je vylepena nálepka na RZ s vyznačenou platností TP

B - vážné
vozidlo může být provozováno, je udělena platnost prohlídky na omezenou dobu 30-ti kalendářních dní, do kdy musí být závady odstraněny a musí se absolvovat opakovaná technická prohlídka

C - nebezpečné
vozidlo nesmí být provozováno na pozemních komunikacích tzn. že z STK nesmí odjet po vlastní ose
Vážné a nebezpečné závady je nutné odstranit a poté opakovat technickou prohlídku, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od předchozí prohlídky. V této lhůtě:  
se kontrolují pouze závady zjištěné při předešlé prohlídce. Opakovaná prohlídka nemusí být provedena na STK, kde vážné nebo nebezpečné závady byly zjištěny.

Legislativa

Provedení technické prohlídky vozidla se řídí zákonem č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307/1999Sb. (dále jen "zákon"), který platí od 1.7.2001.

Požadavky stanovené zákonem pro provedení pravidelné (opakované) technické prohlídky jsou:

 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č.302/2001.
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny v každé STK.
 • Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí vždy nejpozději v termínu vyznačeném v dokladech vozidla, nebo ve lhůtách stanovených zákonem.
 • Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.
 • O výsledku pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky "Protokol o technické prohlídce". Výsledek technické prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné nebo opakované technické prohlídky.
 • V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonaná v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.
 • K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.
 • Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.
 • Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady:

technický průkaz vozidla
osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu)
protokol o měření emisí s kladným výsledkem
protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce.

 • Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické prohlídky s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.
 • Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.
 • Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Motocykl o obsahu motoru do 50ccm 
nebo konstrukční rychlosti do 50km/hod
6 let 4 roky
Motocykl o obsahu motoru nad 50ccm 
nebo konstrukční rychlosti nad 50km/hod
4 roky 2 roky
Přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
Přívěs nad 750 kg celkové hmotnosti 
nebo s nájezdovou brzdou
4 roky 2 roky
Vozidla s modrým majákem 1 rok 1 rok
Vozidla taxi a autopůjčovny, 
mimo přívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy
1 rok 1 rok

Povinná výbava

Je zbytečné komplikovat si technickou prohlídku jen kvůli chybějícímu výstražnému trojúhelníku nebo prošlé lékárničce. Lékárničce věnujte velkou pozornost, aby obsahovala vše co má! Náplň nesmí být prošlá! Levně lze zakoupit lékárničku zcela novou. Obvykle vydrží 4 roky. Aby technická kontrola proběhla bez potíží, zkontrolujte, zda je povinná výbava ve vašem voze kompletní. 

Co musí povinná výbava obsahovat?

 • Povinná výbava osobního a nákladního automobilu do 3.5t
 • jedna náhradní pojistka, od každého druhu
 • jedna náhradní žárovka od každého druhu vnějšího osvětlení a signalizace
 • zvedák
 • klíč na matice (šrouby) kol
 • náhradní kolo (ráfek s pneumatikou)
 • lékárnička
 • výstražný trojúhelník
 • reflexní vesta

Povinná výbava motocyklu

 • lékárnička